Dragbalkshylsa

Art.nr: 09-067300

795V/590V

Fabrikat VBG