Dragbalkshylsa

Art.nr: 09-067200

750V

Fabrikat VBG